นายสุนันท์  เชื้อขาวพิมพ์
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นางวริศรา  กระจายศรี
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายณัฐวุฒ  ต้นแพง
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายพิสิทธิ์  เทียบแก้ว
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์