ลำดับ ประเภท ชื่อ - นามสกุล รางวัล การแข่งขัน
1 นักเรียน ด.ญ.พิชญา พุทธรักษ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
2 นักเรียน ด.ญ.บุษบามินตรา คงภักดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
3 นักเรียน ด.ญ.ณิชาภัทร กำปั่นทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
4 นักเรียน ด.ญ.กิตตินภา เรือนเงิน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
5 นักเรียน ด.ช.กิตตินันท์ คงเสือ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
6 นักเรียน ด.ช.วิศรุต แซ่ฉั่ว รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
7 นักเรียน เด็กหญิงประภาวัลย์   เจนการ ทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
8 นักเรียน เด็กหญิงชนัญชิดา   อ่อนเจริญ - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
9 นักเรียน เด็กชายอนุรักษ์   ปราบพาล เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
10 นักเรียน เด็กชายศักดา   วงศ์สุข ทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
11 นักเรียน เด็กหญิงจิดาภา   พลศักดิ์ เงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
12 นักเรียน เด็กชายณัฐวัฒน์  วิลาศรี เงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
13 นักเรียน เด็กชายยุทธศักดิ์  เปล่งผิว เงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
14 นักเรียน เด็กชายธนกร   ดวงสุวรร ทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
15 นักเรียน เด็กชายชูชาติ   ดำรงรักษ์เสรี เงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
16 นักเรียน เด็กหญิงอินอร   รัตนมงคล เงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
17 นักเรียน เด็กหญิงกนกพร   กาขาว ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
18 นักเรียน เด็กหญิงกัญญ์พิชญา   อนัญสถิตพัฒน์ ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
19 นักเรียน เด็กหญิงจุฑามณี   ปิ่นกุล ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
20 นักเรียน เด็กหญิงณัฐวดี   หมวกสกุล ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
21 นักเรียน เด็กหญิงพทัยรัตน์   มากมี ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
22 นักเรียน เด็กหญิงพิชามญชุ์   พุทธรักษ์ ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
23 นักเรียน เด็กหญิงพิมลรัตน์   สายไตร ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
24 นักเรียน เด็กหญิงวิชิรินทรา   กิ่งโด ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
25 นักเรียน เด็กหญิงวิลาสินี   สวนแก้วเมือง ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
26 นักเรียน เด็กหญิงสิริวิมล   เชือนรัมย์ ทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
27 นักเรียน เด็กหญิงกมลวรรณ   สร้อยกล่อม ทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
28 นักเรียน เด็กหญิงวริษา   แสงตะวัน ทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
29 นักเรียน เด็กหญิงเรเชล สิริน   มาร์ช ทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
30 นักเรียน เด็กหญิงภัทรธิดา   ช่างเก็บ เงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
31 นักเรียน เด็กหญิงมัลลิกา   ปราบพาล ทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
32 นักเรียน เด็กหญิงชนิสรา   ผิวเงิน เงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
33 นักเรียน เด็กหญิงพรชนก   รัตนโกมล เงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
34 นักเรียน เด็กชายสุกฤษฏิ์   ศิลปาโน เงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
35 นักเรียน เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ลี้หลบภัย ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
36 นักเรียน เด็กหญิงปิยมน   ซื่อตรง ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
37 นักเรียน เด็กชายกรินทร์   ทองเกษม ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
38 นักเรียน เด็กหญิงกาญจน์ติมา   ศรีพัฒโนทัย ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
39 นักเรียน เด็กชายกิตติทัต   ยศศรี ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
40 นักเรียน เด็กชายกิตตินันท์   คงเสือ ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
41 นักเรียน เด็กชายกิตติพัฒน์    รัตนโมรา ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
42 นักเรียน เด็กชายชินปังกร   โคตรพัฒน์ ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
43 นักเรียน เด็กชายดนยวรรธน์   นพประเสริฐ ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
44 นักเรียน เด็กชายดิเรกรัฐ   มากละเอียด ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
45 นักเรียน เด็กชายนราดล   เมืองมั่งคั่ง ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
46 นักเรียน เด็กชายนิธิพัฒน์   โพนหนา ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
47 นักเรียน เด็กชายพงศ์เทพ   นันชะนะ ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
48 นักเรียน เด็กชายวรภพ   งามวงษ์ ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
49 นักเรียน เด็กชายศุภชัย   บุปผา ทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
50 นักเรียน เด็กชายปัณณวัฒน์   ทองพันธ์ เงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
51 นักเรียน เด็กหญิงสุชาวดี   จูรกรรณ์ ทองแดง การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
52 นักเรียน เด็กหญิงกิตตินภา   เรือนเงิน ทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
53 นักเรียน เด็กหญิงณัชชา   ลี้หลบภัย ทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
54 นักเรียน เด็กหญิงกิตติมา   วิเศษกุล เงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
55 นักเรียน เด็กหญิงพัตรพิมล   ปิ่นกุล เงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
56 นักเรียน เด็กหญิงอัมราพร   ครองสกุล เงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
57 นักเรียน เด็กหญิงณัฏฐพร   ชมภูน้อย ทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
58 นักเรียน เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทรัพย์สิน ทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561