นางศิริธร  เหลาแก้ว
สังคมศึกษา

นางสาวสุทธิดา  แสงทัศน์
สังคมศึกษา

นางสาวศิริธร  เหมือนวอน
สังคมศึกษา

นางสาวทัศนีย์  กันภัย
สังคมศึกษา

นายธนกฤต  ศรีพรมมา
สังคมศึกษา