นางสุพิษ  สารมะโน
คณิตศาสตร์

นางสาวนารีรัตน์  บุญเพิ่ม
คณิตศาสตร์

นางสาวทิพย์รัตน์  แสงทัศน์
คณิตศาสตร์

นางสาววรรณี  กิจผดุง
คณิตศาสตร์

นายสุวิทย์  ประดิษฐ์นวกุล
คณิตศาสตร์

นางสาวนวลละออ  เรืองสวัสดิ์
คณิตศาสตร์