นางบังอร  จินดาหอม
วิทยาศาสตร์

นางอุมาภรณ์  ถุงแก้ว
วิทยาศาสตร์

นางวิไล  ปริยาภัทรสกุล
วิทยาศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ  ศรีนอก
วิทยาศาสตร์

นางสาวบุษรา  จุมพล
วิทยาศาสตร์

นางสาวลักษมี  จันทร์งาม
วิทยาศาสตร์

นายพยุงศักดิ์  มงคล
วิทยาศาสตร์

นางเสาวลักษณ์  สร้อยสีหา
วิทยาศาสตร์