นายโสม  เพ็ชรสมบัติ
พลศึกษา

นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
พลศึกษา

นายนิยม  นิสัยกล้า
พลศึกษา