นางมยุรี  คำดวง
ภาษาไทย

นางสุวรรณา  เพ็ชรสมบัติ
ภาษาไทย

นางสมพิศ  ทนสิงห์
ภาษาไทย

นางสมหวัง  เพ็ชรประเสริฐ
ภาษาไทย

นางสาวดวงรัตน์  ยะคะเรศ
ภาษาไทย

นายจิโรช  แก้วทุ่น
ภาษาไทย